Elektronický recept - ako to funguje?

26.03.2020

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri predpise a zároveň zabraňuje duplicitám.

V dnešných dňoch, keď čelíme riziku koronavírusu, je elektronické predpisovanie liekov a zdravotných pomôcok cestou k tomu, ako sa vyvarovať zbytočnej návštevy lekára a kontaktu s inými pacientmi v čakárni. Veď niekedy naozaj ideme k lekárovi len preto, aby sme si nechali predpísať lieky alebo zdravotné pomôcky na ďalší mesiac. Pokiaľ sa náš zdravotný stav dlhodobo nemení a stále opakovane používame tie isté zdravotné pomôcky - môžeme ich predpis u lekára vybaviť aj telefonicky. Lekár potom predpíše pomôcky (lieky) elektronicky a vystaví erecept, alebo epoukaz.

Význam ereceptu a epoukazu

Erecept a epoukaz je ekvivalentom papierového receptu respektíve poukazu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Jeho význam je veľký a laickou verejnosťou ešte nedocenený:

 • prispieva k lepšiemu zdieľaniu zdravotných záznamov medzi oprávnenými lekármi

 • umožňuje oprávnenému lekárovi vidieť aktuálne lieky pacienta

 • umožňuje oprávnenému lekárovi vidieť históriu liečby

 • výrazne obmedzuje a časom úplne odstráni nutnosť tlačiť recepty či poukazy

 • dovoľuje, v rámci zdieľania informácií o predpisoch a histórie pacienta, overiť už pri predpise liekové interakcie

 • systém môže na základe dát dostupných v reálnom čase upozorniť lekára na duplicity, ktoré môžu vzniknúť, ak lekári o predpisoch vzájomne nevedia

 • zvyšuje bezpečnosť pacienta pri liečbe

Predpis ereceptu/ epoukazu

Lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz, avšak na pozadí v systéme sa realizuje kontrola, ktorá mu poskytuje informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách.

Overenie pacienta

Lekár si na základe rodného čísla (RČ) overí vo svojom softvéri pacienta a jeho:

 • príslušnosť k zdravotnej poisťovni (ZP),

 • status dlžníka a jeho nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.

Ak je pacient dlžník, ale má nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na to neupozorňuje a správa sa k pacientovi, ako keby nebol dlžníkom.

Ak pacient nemá nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na tento fakt lekára upozorní hláškou. Tá však nie je prekážkou ani dôvodom na nepredpísanie lieku/pomôcky/dietetickej potraviny, ak tak lekár rozhodne. Môže teda dokončiť predpis, napriek tomu, že pacient na ňu nemá nárok. Zároveň je lekár podľa platnej legislatívy povinný vopred informovať pacienta o riziku, že si bude odkladnú zdravotnú starostlivosť hradiť sám.

Ak je predpis pre takéhoto pacienta súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti, lekár to v súlade s platnou legislatívou zaznačí do elektronického preskripčného záznamu a keď vystavuje papierový predpis/poukaz, tak túto informáciu vytlačí alebo doplní ručne aj na papier. Pacient za takýto liek/pomôcku/dietetickú potravinu v lekárni neplatí v plnej výške, ale v súlade s platnou kategorizáciou.

Ak ide o odkladnú zdravotnú starostlivosť, lekár do elektronického preskripčného záznamu ani na papierový predpis/poukaz neuvádza, že si predpisovaný liek/pomôcku/dietetickú potravinu hradí pacient. Nárok na úhradu sa totiž posudzuje v čase výdaja lieku, nie jeho predpisu, keďže pacient už v čase výdaja nemusí byť dlžník a môže mať plný nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.

Overenie interakcií

Jednou z výhod funkcie erecept je upozornenie lekára na to, či predpísané lieky, ktoré pacient používa, nie sú vo vzájomnej interakcii, ktorá by mu mohla ublížiť (toto môže mať lekár predvolené vo svojom softvéri). Upozornenie sa objaví vo forme prehľadu interakcií ešte pred tým, ako lekár predpis potvrdí. Lekár sa oboznámi s obsahom upozornenia a zohľadní ho podľa uváženia, pričom softvér mu umožní predpis dokončiť aj v prípade existujúcich liekových interakcií. 

Databáza interakcií, a teda vyhodnotenie jednotlivých kombinácií liekov, sa môže meniť podľa zdravotných poisťovní, keďže môžu používať rôzne databázy a znalostné systémy liekových interakcií.

Vystavenie predpisu

Zavedením elektronického zdravotníctva sa pečiatka a podpis lekára nahrádzajú elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Všetky nevyhnutné technické úkony sa tak dejú na pozadí medzi informačnými systémami zdravotných poisťovní a systémom ezdravie. Vďaka tomu, pri elektronickom predpise alebo výdaji, nedôjde k citeľnej zmene. Lekár naďalej predpisuje a vydáva lieky a pomôcky zo svojho softvéru a zároveň je zapojený do systému ezdravie.

Jedinou zmenou je používanie ePZP, čo umožní vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického preskripčného záznamu.

Na recepte, ktorý obsahuje čiarový kód (identifikátor), môže byť predpísaný len jeden liek alebo dietetická potravina. Po dohode s pacientom, nie je potrebné erecept vytlačiť.

Vystavenie ereceptu sestrou - môže aj zdravotná sestra predpisovať zdravotné pomôcky?

Sestra zdravotné pomôcky predpisovať môže. Pre predpis zdravotnej pomôcky je potrebné splniť legislatívne podmienky (t. j. má pridelený kód poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a uzatvorila zmluvu so zdravotnou poisťovňou). Následne po odporúčaní lekára môže predpisovať zdravotné pomôcky určené vyhláškou Ministerstvom zdravotníctva SR. Takto môžu fungovať sestry napríklad z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Oprava alebo zrušenie predpisu

Opravu alebo zmenu údajov v predpise lekár realizuje počas prítomnosti pacienta v ambulancii (výnimočne, aj keď pacient ambulanciu opustí, pričom lekár musí zabezpečiť informovanie pacienta o storne) nasledovne:

 1. pôvodný elektronický preskripčný záznam v softvéri vystornuje

 2. vytvorí nový elektronický preskripčný záznam so správnymi údajmi

 3. ak tlačil aj papierový predpis/poukaz, pacientovi odovzdá nový - správny predpis/poukaz a pôvodný znehodnotí

To znamená, že lekár neopravuje ani nedopisuje údaje na pôvodný predpis/poukaz ručne ani dodatočne v informačnom systéme, ale pôvodný predpis/poukaz stornuje a vytvorí nový.
Oprava aj zrušenie elektronického preskripčného záznamu sú možné iba dovtedy, pokiaľ lekáreň na základe tohto elektronického preskripčného záznamu nezrealizovala elektronický výdaj vo svojom softvéri.

Výdaj ereceptu/ epoukazu

Pacient nemusí mať k dispozícii papierový recept/poukaz. V lekárni alebo výdajni predloží svoj identifikačný preukaz (preukaz poistenca či občiansky preukaz s elektronickým čipom). Po identifikácii pacienta zobrazí systém lekárnikovi alebo výdajcovi zdravotníckych pomôcok všetky jeho predpísané nevydané lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny.

Overenie pacienta v lekárni alebo výdajni ZP

Ak pacient nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID):

Lekárnik, na základe rodného čísla (RČ) z preukazu poistenca alebo načítaním čiarového kódu z papierového predpisu/poukazu overí vo svojom softvéri pacienta a jeho:

 • príslušnosť k zdravotnej poisťovni

 • status dlžníka a jeho nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia

Ak pacient je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID):

Ak pacient disponuje eID (alebo elektronickým dokladom o povolení na pobyt (eDoPP)), v lekárni ho vloží do čítačky, čím sa automaticky overí jeho identita a lekárnik nemusí do softvéru zadávať pacientovo rodné číslo (RČ) alebo bezvýznamové identifikačné číslo (BIČ).

 Ak je pacient dlžník, ale má nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na to neupozorňuje a správa sa k pacientovi ako keby nebol dlžníkom. V prípade, že pacient nemá nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na tento fakt lekárnika upozorní hláškou. Ak lekár na papierovom alebo elektronickom predpise uviedol, že ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, liek/pomôcku/dietetickú potravinu nehradí pacient v plnej výške, ale v súlade s platnou kategorizáciou. Ak však ide o odkladnú zdravotnú starostlivosť, pacient si podľa legislatívy hradí náklady v plnej výške sám. Rovnako tak aj v prípade, ak lekár uviedol na papierový predpis/poukaz poznámku "Hradí pacient" alebo "Nezmluvný lekár".

Výdaj lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny bez papierového predpisu/poukazu:

Lekárnik zadá do softvéru RČ /BIČ pacienta z jeho preukazu poistenca. V softvéri sa mu zobrazia všetky platné predpisy pacienta, ktoré zatiaľ elektronicky nevydala žiadna iná lekáreň. Lekárnik vyberie elektronický preskripčný záznam s tým liekom/pomôckou/dietetickou potravinou, ktorý si pacient aktuálne prišiel vybrať. Následne výdaj bezodkladne po jeho zrealizovaní potvrdí aj v softvéri, čím sa na pozadí odošle informácia, online, do systému ezdravie.

Zdravotné poisťovne môžu ako alternatívu, k postupu uvedenému vyššie, sprístupniť elektronické preskripčné záznamy s čiarovým kódom aj v pacientovej mobilnej aplikácii. Ak sa pacient preukáže čiarovým kódom v mobilnej aplikácii, lekárnik načíta kód čítačkou a v softvéri sa mu zobrazí príslušný elektronický preskripčný záznam.
Mobilná aplikácia môže obsahovať aj čiarový kód identifikujúci rodné číslo pacienta.

Ak lekárnik čítačkou načíta rodné číslo pacienta z mobilu, je to ako by ho do softvéru zadal sám.

Ak má pacient nejaké nevydané predpisy, zobrazia sa v softvéri. Mobilná aplikácia nenahrádza papierový predpis/poukaz v prípade, že nebol vytvorený elektronický preskripčný záznam.

Coloplast Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/C

831 04 Bratislava

Bezplatná infolinka 0800 159 159
Distribúcia

JOLLY JOKER, a.s.

Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Tel./Fax: 02/54777586

www.jolly-joker.sk
Zásielková služba

Versus JJ, s. r. o.

Stromová 38, 833 18 Bratislava

Pacientske organizácie:

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov

Ľ. Okánika 6a, 949 01 Nitra

www.vozickari.sk
Slovenská spoločnosť

pre spina bifida a hydrocefalus

SNP 14, 919 04 Smolenice

Slovenský zväz sclerosis multiplex

K. Čulena 12, 917 01 Trnava

www.szsm.sk